Spis treści

1) realizacja zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym m.in.:

  - zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz  przekazywanie ich na cele szczególne,

  - prowadzenie spraw w zakresie ich rozgraniczania,

  -  ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

2) organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,

3) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

4) tworzenie i prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości, w tym m.in.:

  - komunalizacja mienia,

 -  prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,

5) tworzenie zasobu gruntów i gospodarowanie nim, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,

6)  zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

7)  prowadzenie sprawozdawczości związanej ze stanowiskiem pracy.