Spis treści

1) realizacja przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,  w tym:

    - opracowywanie i aktualizacja regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie,

    - nadzór nad przestrzeganiem przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających

      z ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku,

2) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska, w tym:

   - ochrona gruntów,

   - ochrona przyrody – m.in. wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów,

   - ochrona wód i powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami,

3) realizacja zdań wynikających z ustawy o odpadach, w tym:

    - prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu

      gospodarowania odpadami komunalnymi,

    - prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych  w zakresie gospodarki odpadami,

4) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, w tym ich ewidencji,

5) prowadzenie spraw w zakresie:

     - opracowywania, wdrażania i monitorowania strategii, planów i innych gminnych dokumentów z zakresu  ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz prawa górniczego i geologicznego,       

     - wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

      - monitoringu poeksploatacyjnego składowisk odpadów komunalnych,

      - opiniowania koncesji na wydobywanie kopalin,

      - usuwania azbestu,

      - odnawialnych źródeł energii,

   6) prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem do „Turkowskiego Klastra Energii”,

   7) współdziałanie ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w zakresie spraw związanych z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,