Spis treści

1) koordynacja i nadzór nad produkcją roślinną i zwierzęcą,

  2) współpraca z rolnikami i podmiotami zajmującymi się rolnictwem  i jego obsługą, w tym  współpraca m. in. z ARiMR i  Izbami Rolniczymi,

  3) organizowanie prac komisji powołanych do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek klęsk żywiołowych,

  4) prowadzenie administracji i innych spraw z zakresu łowiectwa,

  5) prowadzenie spraw związanych ze zmianami w podziale terytorialnym Gminy, nazewnictwem miejscowości i ulic oraz numeracją nieruchomości i budynków numerami porządkowymi,

  6) sprawowanie nadzoru nad stanem instalacji elektrycznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

  7) kontrola spełniania obowiązku zawierania umów ubezpieczeń rolniczych,

  8) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt,

  9) współudział w przeprowadzaniu badań, pozyskiwaniu danych oraz przetwarzaniu informacji statystycznych dla potrzeb promocji i rozwoju Gminy,

 10 ) prowadzenie spraw związanych z zalesianiem gruntów wyłączonych z produkcji i nieużytków,

11) koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przygotowaniami i przeprowadzaniem badań i spisów statystycznych zarządzonych przez Urząd Statystyczny,

12) prowadzenie spraw dotyczących zachorowań zwierząt na chorobę zaraźliwą, chorób roślin, szkodników i chwastów oraz współudział w ich zwalczaniu,

13) prowadzenie spraw dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

14) prowadzenie spraw dotyczących zbiorowego odprowadzania ścieków,

15) prowadzenie ewidencji infrastruktury wodno – ściekowej, w tym rejestru zbiorników bezodpływowych,

16) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenie wykazu tych podmiotów

17) opracowywanie planów w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych oraz pielęgnacji i utrzymania łąk i pastwisk,

18) organizowanie i nadzorowanie robót na obiektach nie objętych działalnością spółek wodnych,

19) współdziałanie ze spółkami wodnymi,