Spis treści

 1) prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem dróg, mostów  oraz chodników, w tym również w oparciu o środki pochodzące z zewnątrz,

 2) współdziałanie w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 3) prowadzenie ewidencji dróg,

 4) ubezpieczenie od szkód z tytułu zarządzania drogami,

 5) nadzór nad wykorzystywaniem dróg,

 6) organizowanie akcji odśnieżania i nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg,

 7) organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

 8) wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

 9) prowadzenie spraw w zakresie budowy i utrzymania wiat przystankowych,

 10) prowadzenie spraw w zakresie:

      - elektryfikacji, w tym w szczególności remontów i modernizacji oświetlenia ulicznego,

      - gazownictwa,

      - telekomunikacji i łączności,

11) prowadzenie ewidencji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy,