Spis treści

1) kompleksowa obsługa funduszu sołeckiego, w tym:

  - przyjmowanie i weryfikacja wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,  

  - nadzór nad realizacją przedsięwzięć zaplanowanych we wnioskach o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,

  - przekazywanie danych niezbędnych do ujęcia środków finansowych z funduszu sołeckiego w budżecie gminy i w sprawozdaniach,

2) opracowywanie, wdrażanie i ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy; współpraca w tym zakresie ze stanowiskami pracy, jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Gminy, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, itp.,

3) współpraca w zakresie partnerstwa lokalnego z innymi instytucjami,

4) partnerstwo publiczno- prywatne,

5) kompleksowa obsługa samochodów osobowych będących własnością Urzędu Gminy,

6) zaopatrzenia w paliwa płynne na potrzeby Gminy, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

7) obsługa pracowników wykonujących nieodpłatnie kontrolowaną pracę na cele społeczne,