Spis treści

  1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką lokalową w Gminie, w tym:

      - nadzorowanie realizacji i aktualizowanie Gminnego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym,

      - umowy najmu i naliczanie czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, w tym fakturowanie należnych czynszów i opłat, monitorowanie ich wpływów oraz egzekwowanie należności,

       - przyznawania lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

       - nadzór techniczny nad budynkami (eksploatacja, remonty, modernizacje, przeglądy, badania itp.),

       - prowadzenie książek obiektów,

       - nadzór nad utrzymaniem porządku wokół budynków,

       - zaopatrzenie budynków w opał,

  2) sprawowanie zarządu administracyjno-gospodarczego budynkiem Urzędu, planowanie jego remontów oraz  nadzór nad ich wykonaniem, zapewnienie prawidłowej eksploatacji budynku (zabezpieczenie wody, ciepła, energii elektrycznej, przeglądy, itp.)

  3) prowadzenie spraw związanych z remontami budynków i zaopatrzenia w opał stały zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

  4) realizacja przepisów wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

  5) prowadzenie ubezpieczeniem mienia gminnego,

  6) prowadzenie całokształtu spraw związanych z  rozwojem kultury, w tym m.in.:

     - prowadzenie ewidencji placówek upowszechniania kultury,

    - opracowywanie programów rozwoju kultury,

      - nadzorowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej,

      - nadzorowanie działalności świetlic wiejskich,

      - współpraca z orkiestrą dętą i zespołami ludowymi,

      - współdziałanie z organizacjami społecznymi, placówkami i instytucjami  w zakresie kultury,

7) organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej oraz współpraca z organami kombatanckimi,

 8) organizowanie obchodów świąt 3-go maja i 11 listopada na terenie Gminy,

 9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ochroną zabytków,

10) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących kultury fizycznej, w tym  sportu i rekreacji: 

    - podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Gminy,

    - administrowanie gminnymi obiektami sportowo – rekreacyjnymi,

    - opracowywanie programów rozwoju i upowszechniania sportu oraz zasad realizacji zadań ujętych w programie,

    - prowadzenie spraw dotyczących przyznawania nagrody Wójta za osiągnięcia sportowe,

    - pozyskiwanie środków na działalność w sferze sportu i rekreacji,

    - współpraca z opiekunem obiektów sportowych,  klubami sportowymi, placówkami 

      szkolnymi, stowarzyszeniami i innymi instytucjami w przedmiotowym zakresie,

11) prowadzenie całokształtu spraw związanych z turystyką w Gminie, w tym:

   - współpraca z lokalnymi i regionalnymi organizacjami turystycznymi i innymi podmiotami  w obszarze turystyki,

   - tworzenie i administrowanie bazy danych o podmiotach prowadzących na terenie gminy działalności w zakresie usług turystycznych i agroturystycznych,

    - zarządzanie ścieżkami rowerowymi i szlakami pieszymi na terenie gminy,

    - opracowywanie gminnego informatora turystycznego,

12) organizowanie,  we współpracy ze stanowiskiem ds. promocji,  imprez i uroczystości gminnych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym, sportowym i rekreacyjnym  oraz prowadzenie spraw finansowych tych imprez i uroczystości,