Spis treści

1) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej,           

2) przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy zewnętrznych,           

3 informowanie gminnych jednostek organizacyjnych o możliwości pozyskania środków na zadania realizowane w ramach ich działalności,

4) przygotowywanie i opracowywanie dokumentów aplikacyjnych projektów,

5) administrowanie złożonymi wnioskami o dofinansowanie z funduszy europejskich  i innych zewnętrznych na etapie ubiegania się o środki i rozliczania środków,

6) monitoring i ewaluacja zrealizowanych projektów ze środków z funduszy europejskich  i innych zewnętrznych,

7) współpraca ze stanowiskami merytorycznymi realizującymi zadania w ramach pozyskanych środków zewnętrznych,

8) pełnienie funkcji koordynatora w programie Wielkopolska Odnowa Wsi,

9) pełnienie funkcji koordynatora w zakresie przygotowywania i rozliczania wniosków  w ramach współpracy z Lokalną Grupą Działania,

10) prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem przetargów wymaganych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym m.in.:

    - zapewnienie zgodności realizacji zamówień z ustawą o zamówieniach publicznych,

    - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

    - prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej dokumentacji,

    - współpraca ze stanowiskami merytorycznymi w zakresie realizacji zadań poprzedzonych postępowaniem zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

    - udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy w prowadzeniu zamówień pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych,

11) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w tym rozliczanie dotacji