ZGŁOSZENIE WPISU DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIS OGÓLNY

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. Jeśli chcesz prowadzić taką działalność, musisz się zarejestrować w CEIDG.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Co musisz wiedzieć przed wypełnieniem wniosku o wpis do CEIDG

Jeśli zależy ci na sprawnym i szybkim załatwieniu sprawy, przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku przygotuj niezbędne dane. We wniosku o wpis do CEIDG musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.
 • Ważne! Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”. Jeśli już wcześniej nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie. NIP i REGON zostaną uzupełnione w twoim wpisie automatycznie, a sprawdzisz je w wyszukiwarce CEIDG po zarejestrowaniu firmy.

 

Wraz z wnioskiem składasz oświadczenie – dotyczące braku zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Co możesz załatwić wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG

 • Składając wniosek o wpis swojej działalności do CEIDG, możesz złożyć oświadczenie o formie opłacania podatku dochodowego, złożyć wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne albo aktualizacyjne do VAT.
 • Jako przedsiębiorca musisz zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Zrobisz to dołączając do wniosku CEIDG-1 odpowiednie formularze. Dodatkowo możesz zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny oraz pracowników twojej firmy i członków ich rodzin. Jeśli jesteś rolnikiem, możesz złożyć odpowiednie oświadczenie dla KRUS.
 • We wniosku o wpis do CEIDG możesz także podać informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jako przedsiębiorca masz obowiązek poinformować o otwarciu i zamknięciu każdego rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Jeśli jako przedsiębiorca, chcesz załatwiać sprawy przez pełnomocnika, możesz - wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG - złożyć wniosek o opublikowanie w CEIDG informacji o pełnomocniku. Opublikowanie takiej informacji jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Masz do wyboru 4 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz na stronie CEIDG. Możesz to zrobić anonimowo, czyli bez zakładania konta na stronie CEIDG. Formularza nie musisz drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod, czyli numer twojego wniosku, który pojawi się na stronie CEIDG, po jego wypełnieniu. Ten kod podaj w urzędzie. Urzędnik odnajdzie twój wniosek w CEIDG, wydrukuje, da ci do podpisania i potwierdzi złożenie wniosku w systemie
 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie,
 • pobierz wniosek ze strony CEIDG, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie zanim zaniesiesz do urzędu
 • zadzwoń do Centrum Pomocy, na numer 801 055 088 lub 22 765 67 32 i wypełnij wniosek wspólnie z konsultantem. Po rozmowie otrzymasz SMS z kodem, czyli numerem twojego wniosku. Z tym numerem udaj się do urzędu gminy. Urzędnik wydrukuje twój wniosek i da ci go do podpisania.
 • wniosek o wpis do CEIDG w urzędzie może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych.
 • Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Dokumenty

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej.

Urząd sprawdzi twój wniosek

- Jeżeli wniosek złożony online jest niepoprawny, poinformuje cię o tym system teleinformatyczny.

 

-Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania.

Zostaniesz wpisany do CEIDG

 • Wpis w CEIDG z danymi twojej firmy pojawi się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku. Działalność gospodarczą możesz podjąć już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
 • CEIDG prześle twoje dane do urzędu skarbowego, który nada twojej firmie NIP oraz poinformuje GUS, ZUS (lub KRUS) o wpisie twojej firmy do CEIDG i o nadanym numerze NIP.
 • Nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG.

Ile zapłacisz

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE!

Ile będziesz czekać

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Warto wiedzieć

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Jeśli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru.

Twój wpis w CEIDG

Dane dotyczące Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je aktualizować (dowiedz się więcej na temat wprowadzania zmian w CEIDG). Każdy zainteresowany, na przykład klient czy urząd znajdzie tam twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebować zaświadczenia potwierdzającego, że twoja firma znajduje się w rejestrze (dowiedz się więcej jak sprawdzać dane przedsiębiorców w CEIDG).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wypełnia się również przy:

•      Zmianie danych we wpisie;

•      Zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej;

•      Wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;

•      Zawiadomieniu o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wypełniony formularz wniosku
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTU

Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postepowania:

 • • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 • • Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu.
 • • Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do Urzędu.
 • • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w Urzędzie. Urząd przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranego Urzędu. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

W przypadku przesłania dokumentacji pocztą tradycyjną należy wysłać ją na adres:

Urząd Gminy w Kawęczynie Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pokój Biuro Obsługi Klienta w godzinach pracy Urzędu.

W przypadku braku formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1. Wpis dokonywany jest z chwilą umieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG pod warunkiem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

2. Zaświadczenie o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznym w zakresie jawnych danych, ma formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.

3. Minister Gospodarki zobowiązany jest do przekazania drogą elektroniczną, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego informacji:

 • właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego,
 • do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

OPŁATY

1. Wniosek jest wolny od opłat.

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu lub kopii: 17,00 zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.

4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Kawęczynie na konto nr 39 8557 0009 0400 0101 2004 0047.

PODSATAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j. z późn. zm.).

INFORMACJEE NA TEMAT PRZEBIEGU

 1. Na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl
 2. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać poprzez bezpośredni kontakt z urzędem.

Informacji udziela: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska, pok. nr 20 lub pod nr tel. 63 288 59 30

PRZYDATNE LINKI:

 1. Wszystkie formularze wraz z instrukcjami dostępne są na stronie www.ceidg.gov.pl w zakładce „Formularze i instrukcje”.
 2. Wyszukiwarki kodów PKD:

Portal rządowy dla przedsiębiorców: www.biznes.gov.pl

PROCEDURA PLIK PDF