ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć oryginały niżej podanych dokumentów lub odpisy jeżeli zgodność z oryginałem została potwierdzona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. pisemna zgoda właściciela użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 3. decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (punktu sprzedaży),
 4. w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł lub pełnomocnictwo notarialne.

Komórka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska

Urząd gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 4362-704 Kawęczyn

Tel: 63 288 59 30   

Opłaty:

Opłata za poszczególne rodzaje zezwoleń (na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, pow. 4,5% do 18% alkoholu i pow. 18% alkoholu) wnoszona jest na konto Urzędu Gminy w Kawęczynie o nr 39 8557 0009 0400 0101 2004 0047 (RBS Malanów), z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin załatwienia:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).
 2. Uchwała nr XLIII/295/2018 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kawęczyn

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy.

Inne informacje:

1)   Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.

2)   W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera zezwolenie osobiście.

3)   Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność lub dla punktów sprzedaży w których roczna wartość sprzedaży nie przekroczyła kwot określonych w punkcie „b” wynosi:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

4)   Opłata za korzystanie z zezwolenia w latach następnych objętych zezwoleniem uzależniona jest od wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim. I tak przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

a)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,5% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

b)   37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży z tych napojów w roku poprzednim,

c)   77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7%.

5)   Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem

sprzedaży jest:

a)   posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Kawęczyn,

b)   wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

c)   zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

d)   posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

e)   wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

f)    zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

g)   prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniających wymogi określone przez Radę Gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,

h)  przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

6)   Zezwolenie cofa się w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

b)   sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

c)   sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

d)   powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

e)   wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

f)    przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

g)   popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

h)  orzeczenie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

7)   Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

8)   Zezwolenie wygasa w przypadku:

a)   likwidacji punktu sprzedaży,

b)   upływu terminu ważności zezwolenia,

c)   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

d)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

e)   niedopełnienia w terminach obowiązku:

 •  złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, lub
 • dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5.

9)   W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. a, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 11¹ ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2.

10)             W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt 5 lit. b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11¹ ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11¹ ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

11)              Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia

Procedura plik pdf