Spis treści

1) organizacja działań i prowadzenie całokształtu spraw związanych z promocją i rozwojem Gminy, w tym m.in.:

  - współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, związkami itd.,

  -  współpraca z podmiotami gospodarczymi

  -  tworzenie gminnych programów gospodarczych,

  - analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na  obszarze Gminy,

  - przygotowywanie informacji o Gminie (foldery, ankiety, oferty inwestycyjne),

  -  nawiązywanie współpracy Gminy z zagranicą,

2) kreowanie i promocja produktu lokalnego,

3) prowadzenie spraw dotyczących herbu, logo, pieczęci i sztandaru Gminy,

4) opracowywanie kalendarza cyklicznych gminnych uroczystości i imprez,

5)  nadzór i koordynowanie prac w zakresie organizacji gminnych uroczystości i imprez:

    - obsługa  techniczno – logistyczna  (materiały informacyjne, zaproszenia, scenariusze, przygotowanie miejsca, itp.),

    - współpraca ze stanowiskiem ds. kultury i kultury fizycznej oraz innymi stanowiskami pracy, kierownikami jednostek organizacyjnych, instytucjami publicznymi lub stowarzyszeniami w  zakresie organizacji gminnych uroczystości i imprez,

    - organizowanie zespołów roboczych ds. organizacji gminnych uroczystości i imprez,

 6) realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

 7) współdziałanie w organizowaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz nadzór nad ich działalnością w zakresie spraw związanych z realizacją zadań statutowych,

 8) wspieranie lokalnych inicjatyw w zakresie tworzenia stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych oraz określanie zasad współpracy,

 9)  prowadzenie spraw związanych z przynależnością  Gminy do stowarzyszeń i związków,

10) prowadzenie działań we współpracy i na rzecz osób starszych, w tym współdziałanie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

10) całokształt spraw z obszaru obsługi inwestora, w tym m.in.:

    - udzielanie pomocy inwestorom w procesie inwestycyjnym w sprawach administracyjnych należących do kompetencji Urzędu,

    - dokumentowanie procesu obsługi inwestora,

    - podejmowanie działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwanie lokalnych liderów,

    -współdziałanie w przygotowywaniu planów inwestycyjnych gminy, w tym we współpracy z partnerami prywatnymi,

 11) pełnienie funkcji koordynatora ds. rewitalizacji w gminie i prowadzenie całokształtu spraw z zakresu rewitalizacji,

 12) obsługa fotograficzna wydarzeń promocyjnych, informacyjnych, itp. realizowanych przez Gminę,