Spis treści

1)  przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,

2)  tworzenie formacji obrony cywilnej,

3)  nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,

4)  wykonywanie zadań związanych z uzupełnianiem sił zbrojnych, w tym organizowanie akcji kurierskiej i odtwarzanie ewidencji wojskowej na terenie gminy,

5)  realizacja zadań zarządzania kryzysowego nałożonych przez Szefa Obrony Cywilnej,

6) opracowywanie i aktualizacja planów:

      - operacyjnego,

      - obrony cywilnej Gminy ,

      - reagowania kryzysowego,

      - ewakuacji,

       - szkolenia obronnego,

7) współdziałanie z wymiarem sprawiedliwości, organami policji i innymi instytucjami  w zakresie bezpieczeństwa, spokoju i porządku   publicznego,