Spis treści

1) kompleksowa obsługa interesanta, w tym m.in.:

     - udzielanie informacji interesantom o zakresie prowadzonych spraw przez poszczególne stanowiska pracy w Urzędzie,

     - przyjmowanie wniosków, podań i innych dokumentów składanych przez interesantów,   

     - pomoc w załatwianiu  spraw, które nie wymagają udania się na merytoryczne stanowisko,

  2) prowadzenie ewidencji:

      -  umów zawieranych przez Gminę,

      -  korespondencji,

      -  faktur i rachunków,

  3) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu.

  4) obsługiwanie kserokopiarki w biurze obsługi interesanta,

  5) obsługiwanie centrali telefonicznej,

  6 ) obsługa monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy, zgodnie z Procedurą obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego, wprowadzoną  Zarządzeniem Wójta,

  7)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in.:

      - współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi,

      - współpraca z ZOG ZOSP RP, Komendantem Gminnym ZOSP RP i Komendą Powiatową PSP

      - prowadzenie ewidencji sprzętu, urządzeń i technicznego wyposażenia OSP,

      - prowadzenie dokumentacji dotyczącej gospodarki materiałowo-paliwowej OSP,

      - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcji ratowniczo - gaśniczej lub w szkoleniu,

      - ubezpieczenia mienia OSP