Spis treści

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi, w tym m.in.:

    -  przygotowywanie pomieszczeń i obsługa - w tym protokołowanie - spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza,

    -  przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,

    - współudział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu kampanii wyborczych,

    - przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw organizacyjnych,

2) sprawy kancelaryjno-techniczne, w tym m.in.:

   -  prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,

   -  prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udzielenie informacji niejawnych,

   -  prowadzenie centralnego rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

   -  prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

   -  prenumerata czasopism i dzienników urzędowych oraz prowadzenie zbioru tych dzienników,

    - nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,

    - zaopatrywanie Urzędu w materiały biurowe oraz prowadzenie magazynu tych materiałów,

    - załatwianie spraw związanych z ocechowaniem urządzeń i mebli biurowych,

    - obsługiwanie centrali telefonicznej oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,

    - prowadzenie tablicy ogłoszeń urzędowych,

  3) sprawy kadrowe, w tym m.in.:

    - przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu spraw osobowych  pracowników  Urzędu,

    - prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów wypoczynkowych

   -  załatwianie spraw związanych z zakupem odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej,

   -  prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie,

  4) prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników interwencyjnych, publicznych i stażystów, współpraca w tym zakresie z powiatowym urzędem pracy,

  5) prowadzenie spraw praktyk dla uczniów i studentów,

  6) prowadzenie spraw związanych z: utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku, dekorowaniem budynku, bieżącymi remontami i konserwacją inwentarza biurowego, zabezpieczeniem mienia w urzędzie oraz kontrolowanie zabezpieczenia      pomieszczeń biurowych oraz ich wyposażenie,