Informacja dla osób niesłyszących

Planowanie Przestrzenne

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publiczne dotyczącej budowy drogi w Tokarach Pierwszych

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia , postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz ze zjazdami do gr

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych w

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o budowie i przebudowie linii kablowej w miejscowości Tokary Drugie i Milejów

Obwieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie i przebudowie linii kablowej w miejscowości Tokary Drugie i Milejów

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego zewnęt

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia drogowego zewnętrznego kablowego

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz ze zjazdami do gruntów rolnych na t

Obwieszczenie plik pdf 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej wraz ze

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gminnej drogi wewnętrznej w miejscowości Chocim

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydana decyzja Nr ROŚ-GPD.6733.6.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie plik pdf

Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi gminnej w Żdżarach

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gminnej dro

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN – 15kV

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie o budowie kablowej i napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV i SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na terenie położonym w miejscowości Kawęczyn,

Obwieszczenie plik pdf

Obwieszczenie z dnia 20 października 2020

Obwieszczenie plik pdf

O B W I E S Z C Z E N I E Z DNIA 15 PAŻDZIERNIK 2020

Obwieszczenie plik pdf

O B W I E S Z C Z E N I E Z DNIA 2 PAŻDZIERNIK 2020

Obwieszczenie plik pdf

Zaproszenie Wójta Gminy Kawęczyn na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące KONCEPCJI ZMIANY „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAWĘCZYN”

Zaproszenie plik pdf

Kwestionariusz opini plik pdf

Zaproszenie na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna

Zaproszenie plik pdf

Kwestionariusz opini mieszkańców plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Kawęczynie

Obewieszczenie plik pdf

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej

Inwestycja polegająca na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia wraz ze słupem linii napowietrznej średniego napięcia realizowanej jako zadania pod nazwą „budowa powiązania kablowego SN pomiędzy ciągami liniowymi Dobra-Głuchów (SN6-60002/02) oraz Żuki-Kowale Pańskie (SN6-06001/09) w okolicach stacji transformatorowych nr 60849 i 60357 w miejscowości Nowy Czachulec gm. Kawęczyn” na terenie położonym w miejscowości Nowy Czachulec, oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 74, 71/1, 66, 65, 64/1, 5850/2, 142, 42, 43, 24, 44, 25, 5950/2, 26 (obręb Nowy Czachulec).

Obwieszczenie plik pdf

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”.

Uchwała MPZP Marianów-Kolonia Zachód plik pdf

Rysunek MZP plik jpg

Lokalizacja Marianów plik jpg

Prognoza MPZP Marianów plik pdf

Załącznik graficzny Prognoza MPZP Marianów plik jpg

Oświadczenie Marianów plik jpg

Formularz zgłaszania uwag plik doc

Informacja RODO plik doc

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów–Kolonia – Marianów Kolonia-Zachód”.

OBWIESZCZENIE plik pdf

formularz zglaszania uwag plik pdf

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych 7 lipca plik pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w miejscowości Kaw

Obwieszczenie  plik pdf

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn” oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

Obwieszczenie

Wniosek pdf

Wniosek doc

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Marianów - Kolonia - Strefa inwestycyjna” oraz przeprowadzenia strategicznej oc

Obwieszczenie

Wniosek pdf.

Wniosek

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn

Studium

załącznik 2

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesztrzennego Gminy Kawęczyn

Kierunki i uwarunkowania

Uchwała Nr XL.274.2018.pdf 

Kierunki

Uwarunkowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowe plany
 
Studium
 
 
Wzory dokumentów
 
 
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ROŚ GPD.6733.8.2019 z dnia 20.12.2019

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr ROŚ GPD.6733.8.2019 z dnia 20.12.2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowia sieci wodociągowej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku szatni wraz z urządzeniami i infrastrukturą

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Drugie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie  wydania  decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasilającą w miejscowości Kowale Pańskie-Kolonia

Obwieszczenia Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie położonym w miejscowości Tokary D

Obwieszczenia Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie położonym w miejscowości Tokary Drugie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Kowalach Pańskich Kolonii

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku remizy o pomieszczenia garażu dla Ochotni

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części drogi gminnej obejmującej wykonanie nawierzchni twarde

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne oraz pomieszc

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Marianów-Kolonia- Marianów Kolonia-Zachód

Obwieszczenie o rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i żłobek

Obwieszczenie w sprawie rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i żłobek

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na przebudowie części drogi gminnej obejmu

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne o

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej budowie budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i klubik dziecięcy w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy budynku oświatowego o pomieszczenia przedszkolne i klubik dziecięcy w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy budynku szatni w Kawęczynie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15 kV,
złączy kablowych oraz szafki pomiarowo - rozdzielczej w Kawęczynie.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego  w miejscowości Żdżary.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania  decyzja o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie linii
kablowej oświetlenia ulicznego  w miejscowości Dziewiątka.

OBWIESZCZENIE WÓJTA KAWĘCZYN w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabarytowej stacji trans

OBWIESZCZENIE WÓJTA KAWĘCZYN w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie małogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn,
linii kablowych nn – 0,4 kV i SN – 15 kV, złączy kablowych
oraz szafki pomiarowo - rozdzielczej na terenie położonym w miejscowości
Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Żdżary

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Dziewiatka

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małogabartowej stacji transformatorowej SN/nN w Kawęczy

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małog

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie położon

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania aministracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w Tokarach Pierwszych dz nr 113/2 i 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274,275 i 276 obręb Kawęczyn

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Żdżary dz.nr 336,418/1,419/1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Tokary Pierwsze dz. nr 113/2 i 114

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie umozenia postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych i napowietrznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury technicznej-stacji bazowej telefonii komórk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie dro

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie skrzyżowania w ciągu drogi wojewódz

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie,rozbudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnedo w sprawiebudowy sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym w Skarżynie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w Tokarach Pierwszych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu infrastruktury techniczne

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Kawęczyn o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 274, 275 i 276 (obręb Kawęczyn)

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości C

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości T

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetl

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej oświetl

Obwieszczenie WÓjta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 471 relacji Opatówek - Rzymsk

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi wojewódzkie

Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”wyłożony do publicznego wglądu.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Kawęczyn przy drodze powiatowej

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kawęczyn”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: zagospodarowaniu terenu mającego na celu lokalizację - budowę boiska spor

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznedo polegającej na budowie sieci wodociągowej (spinającej sieć wodociągową SUW Tokary Pierwsz

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w miejscowości Głuchów Dz.nr 42/1 i 43

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Żdżary,Tokary Drugie,Milejów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Żdżary,Tokary Drugie,Milejów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-Żdżary,Tokary Drugie,Milejów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Głuchów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- Będziechów

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestcji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Marianów-K

Obwieszczenie Wójta Gminy kawęczyn w sprawie wydania decyzji w o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Żdżarach

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęci postępowania w sprawie wydania decyzji o utaleniu lokalizacji inwestychi celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia uli

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegajacej na budowie sieci wodociągowej w Żdżarach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu likalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na przebudowie drogi powiatowej oraz budowie chodnika wraz z odwod

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykona

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w spawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej w miejscowości Dzierzb

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej na terenie położonym w miejscowości Tokary Pierwsze dz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi wewnętrznej polegającej na wykona