JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia. Do wniosku należy dołączyć oryginały niżej podanych dokumentów lub odpisy, jeżeli zgodność z oryginałem została potwierdzona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym:

  1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. dowód wniesienia opłaty na rachunek gminy za rok objęty zezwoleniem,
  3. pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych na czas trwania imprezy,
  4. dowód uiszczenia opłaty za jednorazowe zezwolenie

 Komórka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska

Urząd gminy w Kawęczynie

Kawęczyn 4362-704 Kawęczyn

Tel: 63 288 59 30   

Opłaty:

1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń (na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, pow. 4,5% do 18% alkoholu i pow. 18% alkoholu) wnoszona jest na konto Urzędu Gminy w Kawęczynie

o nr 39 8557 0009 0400 0101 2004 0047 (RBS Malanów), z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Termin załatwienia:

30 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

Art. 18¹ ust. 1,2 i 3 ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Wójta Gminy Kawęczyn, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Gminy w Kawęczynie lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy.

Inne informacje:

1. Zezwolenie jednorazowe (na okres 1-2 dni) wydawane jest wyłącznie

przedsiębiorcom posiadającym stałe zezwolenie na obrót alkoholem oraz

Ochotniczym Strażom Pożarnym.

2. Opłata za sprzedaż piwa i wina wynosi – 43,75 zł.

3. Opłata za sprzedaż wódki wynosi – 175,00 zł.

4. Odbiór zezwolenia następuje osobiście lub przez pełnomocnika

Procedura plik pdf