Prowadzenie spraw związanych z:

  1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta,

  2) udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,

  3) zapewnianie obsługi finansowo - księgowej Urzędu,

  4) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,

  5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,

  6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,

  7) prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  8) rozliczanie inwentaryzacji,

  9) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,

10) przygotowywanie sprawozdań finansowych,

11) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

12) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

13) prowadzenie spraw w zakresie planowania, realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży, sporządzanie list wypłat oraz kompletowanie niezbędnych dokumentacji.