Prowadzenie spraw zwiazanych z :

1) nadzór nad sprzętem komputerowym w Urzędzie oraz odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie,

2) administrowanie serwerem i siecią komputerową,

3) wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych ,

4) dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych oraz instalowanie programów komputerowych,

5) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych,

6) wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych,

7) wykonywanie obowiązków administratora systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych,

8) administrowanie portalem GUS,

9) wykonywanie obowiązków Lokalnego Administratora Systemu w aplikacji ŹRÓDŁO,

10) prowadzenie, we współpracy z kierownikami referatów i pracownikami Urzędu, Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej Urzędu,

11) analizowanie stanu i dokonywanie zakupów niezbędnego sprzętu komputerowego, w porozumieniu z kierownictwem Urzędu,

12) prowadzenie spraw z zakresu administracji elektronicznej, w tym obsługa elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu i prowadzenie punktu certyfikacji,

13) prowadzenie obsługi informatycznej wyborów,

14) realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnieniem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów,

15) wdrażanie i nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów,

16) opracowywanie i aktualizowanie planów informatyzacji Urzędu,

17) prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki,

18) wykonywanie zadań wynikających z Procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy, wprowadzonej Zarządzeniem Wójta,

19) prowadzenie spraw Internetu szerokopasmowego na terenie Gminy,